Algemene voorwaarden

Op deze pagina zijn onze Algemene Voorwaarden te raadplegen. Neem bij vragen over deze informatie contact met ons op via info@boekhandelcosimo.be

Identificatie van de verkoper

De webwinkel www.boekhandelcosimo.be en de fysieke handelszaak Cosimo (hierna gezamenlijk ‘de winkel’ genoemd) zijn een initiatief van:

Station Austerlitz BV
Scheldestraat 79
2000 Antwerpen
België
BTW BE 0762.614.295

Naar de onderneming wordt voor het verdere verloop van deze Algemene Voorwaarden verwezen als ‘de winkel’, 'de verkoper', ‘wij’ en ‘ons’.

Wil je gebruik maken van onze winkel, dan moet je steeds rekening houden met de rechten en plichten die duidelijk op de website van onze winkel vermeld staan, alsook met de rechten en plichten die bepaald zijn in de Disclaimer en in onze Verkoopvoorwaarden en Privacyverklaring. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons als voor jou. Zodra je gebruik maakt van de website van onze winkel erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen algemene voorwaarden. De verkoper kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van onze Algemene Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen schriftelijk worden vastgelegd en aanvaard worden door alle partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

Verkoopvoorwaarden

1. Draagwijdte

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de winkel van de verkoper. Voor informatie over mogelijke betaalwijzen, portkosten, levertermijnen en dergelijke, verwijzen we graag door naar de sectie 'Veelgestelde vragen'. Vraag nog niet beantwoord? Neem contact met ons op via info@boekhandelcosimo.be.

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds de verkoper en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de winkel van de verkoper (hierna 'de gebruiker' genoemd). Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

2. Wijziging voorwaarden

De verkoper kan te allen tijde deze Verkoopvoorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de gebruiker van de nieuwe voorwaarden. 

3. Aanbod
Het aanbod van de winkel geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

4. Beperking van aansprakelijkheid

De verkoper levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. De verkoper kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van de verkoper niet als bindend worden beschouwd.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de winkel ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via info@boekhandelcosimo.be. De inhoud van de winkel kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

De verkoper geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De webwinkel kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De verkoper verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

5. Totstandkoming internetverkoop

Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

De verkoper behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Een onlinebestelling wordt door de verkoper pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om - artikelen uiteindelijk niet door de verkoper geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. De verkoper zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

6. Prijzen

De prijzen van artikelen aangeduid op de website en in de fysieke handelszaak zijn inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten. De prijzen waaraan de verkoper artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

7. Levering en verzendkost

Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of Nederland. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst.

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop. De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de goederen, voorzien van de factuur en dit ingevulde wettelijk modelformulier, terug te zenden naar Boekhandel Cosimo, Scheldestraat 79, 2000 Antwerpen of langs te brengen op hiervoor vermeld adres.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de verkoper de artikelen terugbetalen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de retour. De gebruiker is aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Dergelijke waardeverminderingen kunnen aan de gebruiker worden aangerekend op het ogenblik van terugbetaling van de artikelen.

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan de verkoper te melden. Klachten zullen door de verkoper in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 2 maanden nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten worden aanvaard (e-mail of aangetekend schrijven): info@boekhandelcosimo.be of Boekhandel Cosimo, Scheldestraat 79, 2000 Antwerpen. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van de verkoper steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

In geval van herroeping en indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, worden de transportkosten gedragen door de gebruiker.

9. Bewijs

De gebruiker en de verkoper aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van de verkoper door partijen worden aanvaard als bewijs. 

10. Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen via Bancontact, Visa, Mastercard en iDeal. 

11. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de verkoper of rechthoudende derden. Deze website is eigendom van de verkoper.